CONTACT US

Yibai Li

Jinghan Cai

Former Administration

Shuhua Fan

Former Principal 2010-2020

Huey Shi Chew

Former Board Member 

Yaodong Bi

Former Vice Principal 2010-2020

Hong Miao

Former Board Member 

Zhongcheng Xiong

Former Board Member

Arthur Huatao Wu

Former Board Member