2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Picnic

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2019 Spring Festival

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2018 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Picnic

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2017 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

2016 Spring Festival Celebration

Picnic party whole view

Picnic party whole view

Dawei Zhang-Huey Shi Chew-Rachel Zhou-Yunfeng Wang

Dawei Zhang-Huey Shi Chew-Rachel Zhou-Yunfeng Wang

Alex Bi and Shu Qiu

Alex Bi and Shu Qiu

Shan Shan and Hong Miao

Shan Shan and Hong Miao

Jeremy Bonebrake-David White-Jonathan Bonebrake

Jeremy Bonebrake-David White-Jonathan Bonebrake

Rachel Bonebrake

Rachel Bonebrake

Fenny Goenarto-Giovanni Gunawan-Guntoro Gunawan-Juenling Wang

Fenny Goenarto-Giovanni Gunawan-Guntoro Gunawan-Juenling Wang

Sylvia Wu ahd Jonathan Bonebrake

Sylvia Wu ahd Jonathan Bonebrake

Salvia Wu and Jonathan Bonebrake

Salvia Wu and Jonathan Bonebrake

Howard Cheng and Kevin Cheng

Howard Cheng and Kevin Cheng

Helen Wang and Michael Waters

Helen Wang and Michael Waters

Award ceremony -- Dr Chaogui Zhang-Dr Yaodong Bi and Dr David White

Award ceremony -- Dr Chaogui Zhang-Dr Yaodong Bi and Dr David White

Alex Bi and Kevin Hu

Alex Bi and Kevin Hu